Historik

Från starten 1972 har vi fram till 2023 haft 20 olika ordföranden som suttit i olika långa perioder. Klubbens ordförande genom tiderna hittar du på SFBK-ordförande

Eivor Hansson som var ordförande under perioden 1986-1989 sammanställde inför klubbens 30 års jubileum en intressant och läsvärd resumé för perioden 1972-2002. Den som är intresserad av klubbens historia rekommenderas att läsa SFBK-1972-till-2002

Vår klubbstuga år 1978

Skanör-Falsterbo Brukshundklubb (SFBK) bildades i januari 1972 av ett antal entusiastiska hundägare i Skanör-Falsterbo och Rängs kommuner. Tidigare hade man varit tvungen att åka till Trelleborg för att kunna deltaga i kurser och träningsverksamhet. Vid bildandet, som skedde på ärevördiga Strandhotell, kunde man räkna in 70 medlemmar. Kommunerna var i förhållande till folkmängden de hundtätaste i Sverige med ungefär en hund per tio invånare så behovet av en lokal brukshundklubb var stort.

Kursstarten 1980

Likaså var hundhållningen lite si och så då man gärna bara släppte ut hunden, så det sprang omkring en hel del lösa hundar till förtret för många. Kommunerna och Lions ställde upp med bidrag till verksamheten. Från början bedrevs verksamheten på MCR:s träningsområde och i deras klubbstuga hölls teorilektioner. Som kuriositet kan nämnas att det redan från början varit god bredd på de hundraser som medlemmarna ägde, från Dvärgpinscher till Grand Danois och naturligtvis ett antal Schäfrar. Aktivitetsutbudet innefattade naturligtvis utbildning av hundägare men redan detta första år genomfördes klubbens första hundutställning med en boxer som stolt vinnare.

Ny del 1987

Efter några år hade verksamheten ökat kraftigt och klubben behövde egna marker för att kunna bedriva utbildning och träning på ett rationellt sätt. MCR bedrev sin sommarverksamhet på Näset och likaså på lördagar och söndagar under övriga delen av året vilket naturligtvis begränsade SFBK:s möjligheter att bedriva sin verksamhet trots ett gott samarbete föreningarna emellan. Man tillskrev kommunerna och föreslog att få använda mark vid Skanörs soptipp eller den redan då nerlagda stationen vid Ljunghusen. Tyvärr var dåtidens kommunpolitiker tämligen ointresserade av såväl hundar som hundhållning varför saken avslogs. Efter sju års verksamhet stod klubben inför hotet att få läggas ner i brist på mark. Dock kom klubben av en lycklig händelse till att få beviljat bygglov för ett klubbhus på marken vid Clemensagervägen vid sidan om MCR:s anläggning. Efter att ha fått en fast bas utvecklades verksamheten snabbt och medlemsantalet steg kraftigt till att under rekordåren ha mellan 400-500 medlemmar. Detta medförde också att arbetsbodarna blev för trånga för den större kursverksamheten och en ny del byggdes av klubbens medlemmar år 1987.

Vår nya klubbstuga, invigd 1998

Ännu en milstolpe inom klubben var beslutet i samband med vårt 25:e verksamhetsår att ersätta de ursprungliga och vid detta laget tämligen nerslitna byggbodarna med en permanent byggnad som bättre anpassats till föreningens behov. Efter att vår markägare, som vi haft ett långt och gott förhållande till under åren, givit oss förnyat förtroende med ett långsiktigt arrendekontrakt startades planeringen och byggandet av en ny klubbstuga.

Invigning av klubbstugan 1998

Denna färdigställdes under 1998 och invigdes av kommunalrådet Göran Holm som representant för Vellinge kommun. En kommun som fortfarande är den hundtätaste i landet och med en kommunstyrelse som ser vikten av en god hundhållning och som klubben har ett gott samarbete med. SFBK har som målsättning att vara en naturlig samlingspunkt för alla hundintresserade inom Vellinge kommun och arbetar fortlöpande med att anpassa kursutbudet och kursinnehållet för att tillgodose våra medlemmars behov och önskemål.

Efter några turbulenta år i början av 2000-talet, kallade Lars Lindell under 2004 ett antal trogna medlemmar till ett möte som fick det något drastiska men sannolikt helt korrekta namnet ”Rädda Klubben”. Tjänstehundsverksamheten låg nere, liksom utställning och tävling. Agilitysektorn hade bara en aktiv instruktör, klubbtidningen hade inte utkommit på mycket länge och hemsidan uppdaterades bara sporadiskt. Caféet hölls dessutom öppet alltför sällan. På mötet fattades beslut om att klubbens funktionärer skulle koncentrera sig på kärnverksamheten för att kunna hålla åtminstone den vid liv, det vill säga hundägarutbildning i lydnad och agility, samt att genom en nysatsning på information via bland annat hemsidan och olika föreläsningar försöka behålla befintliga medlemmar och samtidigt värva nya.

Nya agilityförrådet kallat “Villa Agility”

Under 2005 byggdes hemsidan ut en aning och uppdaterades regelbundet, vilket ledde till ett kraftigt utökat antal besökare på sidan och det arrangerades också ett stort antal uppskattade föredrag på onsdagskvällarna. En ny tradition inleddes med att klubbens samtliga aktiva funktionärer fick en samtidig uppmuntran och utvecklig av sina hundkunskaper som tack för sitt stora ideella arbete, detta år gick resan till varghägnet i Kolmårdens djurpark. Året därpå började agilityn vakna upp ordentligt igen och det bildades spontant en utställningskommitté, med målsättningen att åter arrangera en årlig inofficiell utställning, med början 2007. TS ville inte vara sämre, så en ny grupp tävlingsentusiaster ansökte om (och fick tilldelat) två tävlingar också för 2007.

Året 2007 inleddes följaktligen med en spårtävling redan i februari och tävlingen fick namnet ”Hans Johanssons minnestävling”, efter en av klubbens mest betydelsefulla medlemmar. Det nya agilityförrådet invigdes i april och i samma månad återuppstod klubbens utställningsverksamhet. Agilityverksamheten växte och började bli betydande, samtidigt som den nya ännu inofficiella rallylydnaden började få lite fäste också hos oss på SFBK. 2007/2008 gjordes i besparingssyfte en betydande investering i ett nytt uppvärmningssystem, vi fick ny belysning på den torra planen bakom klubbstugan och nya belysningsarmaturer i stolparna på appellplan. 2008 var också året då vi genomförde en arbetsdag på klubben, då våra medlemmar arbetade tillsammans med i huvudsak uppsnyggning och uppfräschning och samtidigt lärde känna varandra bättre. Inte bara agilityn har vuxit under dom senaste åren, utan också vår övriga kursverksamhet, vilket bland annat fått till följd att vi nu har tre ekipage som tävlar i lydnadsklass elit och ett i högre klass spår. Samarbetet med Falsterbo Horse Show fungerar ganska tillfredställande och årligen genomför agilitysektorn en mycket uppskattad uppvisning inne på stora hopparenan i samband med FHS tävlingsvecka.

Falsterbo Horse Show växte sig efterhand allt större och starkare, framförde önskemål om än det ena och än det andra gällande vår appellplan, vilken i enlighet med klubbens arrendeavtal skulle ställas till FHS förfogande under tävlingsveckan samt tiden före och efter. FHS smög sig också till lite utrymme här och var på vår appellplan, inget betydelsefullt men ändå lite oroande. Till och med så oroande att en av klubbens medlemmar på eget initiativ, utan att ha styrelsens uppdrag kontaktade Vellinges dåvarande kommunalråd för att försöka hitta en ny plats för klubbens verksamhet. Kommunen erbjöd då ett alternativ tämligen nära Vellinge, men också nära motorvägen vilket absolut inte var optimalt. Hela denna fråga föll i samband med årsmötet 2012, där klubbens ordförande meddelade att ett nytt arrendeavtal tecknats från 2012-01-01 och femton år framåt.

I augusti 2013 meddelade Jana Wannius Show Director för FHS med mera, klubbens ordförande att Stiftelsen Falsterbo Horse Show gjort ett markbyte med klubbens arrendator och att klubben var uppsagd från sin appellplan från årsskiftet. Vid en närmare kontroll av arrendeavtalet visade det sig att avtalet innehöll en klausul om uppsägning under löpande arrendeperiod. Klubben stod då inför det faktum att inom några månader ha mist alla möjligheter till att bedriva tävling, träning och utbildning. Klubben var dessutom skyldig att med kort varsel flytta det så sent som 2007 nybyggda agilityförrådet.

Nu inleddes ett intensivt letande efter ny mark, företrädesvis nära den befintliga klubbstugan. Det uppdrogs åt styrelseledamoten Stig Hellerstedt att leda detta arbete. Kontakter togs återigen med Vellinges kommunalråd och precis vid målsnöret föll möjligheten att få arrendera kommunal mark alldeles nära klubbstugan, som tack och lov stod tryggt på kommunal mark. Klubben fick välvilligt under tiden låna FHS mark bakom klubbstugan, här har kunnat hållas åtskilliga kurser och andra aktiviteter genom åren. Även annan mark har tillfälligt kunnat utnyttjas. Sedan den kommunala marken var ute ur bilden inleddes ett intensivt letade efter nya möjligheter och 2017 erbjöds klubben att arrendera en del mark några hundra meter från klubbstugan och 2018 ytterligare mark i direkt anslutning till den första. Under 2018 har på en del av den nya marken dessutom installerats belysningsstolpar som drivs av solceller, samt inhägnats med staket.

Detta har ställt klubbens funktionärer på många svåra prov men tack vare god sammanhållning och hårt arbete har klubben med förnyad styrka kunnat komma vidare in i 2020-talet.

En bild som visar gräs, utomhus, stängsel, fält

Automatiskt genererad beskrivning

Klubbens gamla appellplan som den ser ut 2020.

En bild som visar gräs, utomhus, fält, leker

Automatiskt genererad beskrivning

Rallylydnadsträning på nya marken 2020.